Stichting Kanker Fonds

Beleidsplan 2019-2020

Den Haag, 2020

Voor u ligt het eerste beleidsplan van de stichting kankerfonds.

De stichting heeft ten doel om kinderen en ouders met kanker in Nederland aan een behandeling in het buitenland te helpen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit wordt gefinancierd door middel van collecte, giften, verkoop van loten en andersoortige opbrengsten.

Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting welke notarieel zijn vastgelegd.

Het bestuur bestaat op dit moment uit een drietal leden en wel:

Voorzitter                :             In gesprek

Secretaris                 :          Wim Berenfinger

Penningmeester     :          Trees  De Koning

De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur is dan ook onbezoldigd.

Eventuele positieve exploitatieresultaten zullen worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Het bestuur.

Penningmeester T.de Koning

A.Kerkvliet

Secretaris            W.Berenfinger

Voorzitter   In gesprek

Den Haag  2020

Inhoudsopgave:

Bladzijde 4: Activiteiten

Bladzijde 5: Werving van gelden

Bladzijde 6: Nieuwe activiteiten

Bladzijde 7: Vermogen van de stichting

Activiteiten

Om te kunnen voldoen aan de opdracht in de statuten wordt er gebruikt gemaakt van een groot netwerk van mensen die zich willen inzetten voor ons doel.

De stichting koopt tegen zeer lage prijzen bijvoorbeeld kaarten in, bundelt deze en verkoopt deze op verschillende manieren (markt, huis aan huis) om gelden in te zamelen.

Werving van gelden

Om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken worden o.a. huis aan huis wenskaarten verkocht. Daar komen nog andere kleine zaken bij zoals bijvoorbeeld sleutelhangers,Veiling en Crowdfunding .

Op dit moment ontvangt de stichting vooral giften van bekenden.

Op scholen waar de stichting al bezig is met haar activiteiten wordt actief meegedaan aan het werven van geld en inzamelen van cartridges

Op deze manieren proberen we een donateurs bestand op te bouwen welke we met een regelmaat willen voorzien van een nieuwsbrief.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om promotiemateriaal te laten maken welke doorverkocht kan worden.

Bedrijven en fondsen zullen vanaf 2020 worden benaderd voor financiële steun.

Door middel van zogenaamde banners willen we ook potentiele sponsors bereiken.

Nieuwe activiteiten

Na de start in 2018 zijn we nu dus bezig met het uitbreiden van ons netwerk in alle richtingen. Sponsors aan ons binden, donateurs zoeken, reclame uitingen plaatsen en activiteiten voor kinderen te organiseren. Wij gaan ook naar de kinderen en ouders die kanker hebben. En doen boodschappen en of zijn een luisterend oor .

Het vermogen van de stichting

Zoals eerder is aangegeven en in de statuten wordt benadrukt heeft de stichting geen winstoogmerk. De bedoeling is wel om een financiële buffer te creëren waardoor er voor de stichting ruimte ontstaat om de activiteiten te kunnen blijven ontplooien.

De boekhouding wordt bijgehouden door  de penningmeester gedaan en uitgaven worden alleen gedaan bij unaniem besluit van het bestuur.

Ieder bestuurslid kan en mag zaken aandragen waarvan hij/zij denkt dat de stichting daar baat bij kan hebben. Ieder bestuurslid mag de stichting uitdragen en vertegenwoordigen conform de afspraken welke zijn gemaakt en vastgelegd in de statuten, de notariële oprichtingsakte en dit beleidsplan.

Gedurende het jaar zal het bestuur regelmatig de lopende zaken bespreken en na de jaarafsluiting de jaarstukken vaststellen in een bestuursvergadering.